لیست نمایندگان فروش محصولات نرم افزاری امین پرداز سپاهان


 

نماینده مازندران و شمال کشور:

 

شرکت نگین

جناب آقای محمدی

شرکت استوره
جناب آقای نوروز پور

 


 

نماینده قم :

جناب مهندس محمد تقی عزیزی

جناب مهندس نظری


 

نماینده یزد

جناب مهندس امینی
جناب آقای سلمانی

 


 

نماینده قزوین

جناب مهندس  محمد زاده

 


 

نماینده تبریز و اردبیل:

جناب مهندس رفیعی

 


 

نماینده خوزستان:

جناب آقای احمدی(اهواز*
جناب آقای شفیعی(آبادان)

 


نماینده  سیستان و بلوچستان
جناب آقای شاهوزهی

 
نماینده بندر عباس
جناب آقای احمدی
نماینده رامسر
جناب آقای اتحادیبازگشت به صفحه اصلیی